Minggu, 27 Januari 2013

-
. bahasa kasar yang sama dengan bahasa sedang.
.. cincin. ali.
.. badan. awak.
.. batuk. batuk.
.. perempuan, wanita. awéwé.
-
. bahasa kasar yang sama dengan bahasa Indonesianya. basa kasar nu sarua jeung basa Indonesiana.
.. adu. adu. jamak2 aradu.
.. agama. agama.
.. ajar. ajar.
.. aju. aju.
.. aku. aku. mengakui. ngaku
.. anak1. anak.
.. antara. antara.
.. asal. asal. jamak2 arasal.
-
(bahasa kasar yang sama dengan bahasa Indonesianya)
.. baca. baca. jamak2 baraca.
.. badan. awak.
.. baju. baju. jamak2 baraju.
.. bakal. bakal. jamak2 barakal.
.. batuk. batuk. jamak2 baratuk.
.. bawa. bawa. jamak2 barawa.
.. bukti. bukti. jamak2 barukti
.. butuh. butuh. jamak2 barutuh.
-
(bahasa kasar yang sama dengan bahasa Indonesianya)
.. cara. cara.
.. ciri. ciri.
.. coba. coba. jamak2 caroba.
.. cukup. cukup. jamak2 carukup.
.. cukur. cukur. calukur.
-
(bahasa kasar yang sama dengan bahasa Indonesianya)
.. diri. diri.
.. dosa. dosa. jamak2 darosa
.. gelung. gelung. jamak2 garelung.
.. halangan. halangan. jamak2 haralangan.
.. harga. harga.
.. hutang. hutang. lihat hutang
-
(bahasa kasar yang sama dengan bahasa Indonesianya)
.. jadi. jadi. jamak2 jaradi.
.. jaga. jaga. jamak2 jaraga.
.. jauh. jauh. jamak2 jarauh.
.. jawab. jawab. jamak2 jarawab.
.. jual. jual. jamak2 jarual.
-
(bahasa kasar yang sama dengan bahasa Indonesianya)
.. kabar. kabar.
.. kawin. kawin. jamak2 karawin.
.. kira-kira. kira-kira.
.. kirim. kirim. jamak karirim.
.. kuat. kuat. jamak2 karuat.
.. kuku. kuku. jamak3 karuku.
.. kumis. kumis. jamak2 karumis.
-
(bahasa kasar yang sama dengan bahasa Indonesianya)
.. laku. laku. jamak1 lalaku.
.. lantaran. lantaran.
.. lapar. lapar. jamak lalapar.
.. malah. malah.
.. mandi. mandi.
.. mertua. mertua.
.. minyak. minyak. jamak2 marinyak.
.. murah. murah. jamak2 marurah.
-
(bahasa kasar yang sama dengan bahasa Indonesianya)
.. payung. payung. jamak2 parayung.
.. percaya. percaya.
.. perkara. perkara.
.. perlu. perlu.
.. permata. permata.
.. permisi. permisi.
.. penting. penting. jamak2 parenting.
.. pidato. pidato. jamak2 paridato.
.. pindah. pindah. jamak2 parindah.
.. pipi. pipi.
-
(bahasa kasar yang sama dengan bahasa Indonesianya)
.. rajin. rajin. jamak2 rarajin.
.. rasa. rasa.
.. rugi. rugi. jamak2 rarugi.
.. rupa. rupa. jamak2 rarupa
-
(bahasa kasar yang sama dengan bahasa Indonesianya)
.. salah. salah. jamak2 saralah.
.. salat. salat. jamak2 saralat.
.. sangka. sangka. jamak2 sarangka.
.. sawah. sawah. Jamak2 sarawah.
.. sebut. sebut. jamak2 sarebut
.. seperti. seperti.
-
(bahasa kasar yang sama dengan bahasa Indonesianya)
.. sisir. sisir.
.. soré. soré. jamak2 saroré.
.. Supaya. supaya.
.. surat. surat. jamak2 sarurat.
.. susah. susah. jamak sarusah
.. susu. susu.
-
(bahasa kasar yang sama dengan bahasa Indonesianya)
.. tambah. tambah. jamak2 tarambah.
.. tanda. tanda.
.. tanggal. tanggal.
.. tanggung jawab. tanggung jawab.
.. tanya. tanya. jamak2 taranya.
.. tapi. tapi.
.. tawar. tawar. jamak1 talawar.
.. terus. teras.
.. terus-terusan. terus-terusan.
-
(bahasa kasar yang sama dengan bahasa Indonesianya)
.. tinggal. tinggal.
.. tulis. tulis. jamak2 tarulis.
.. tunggu. tunggu.
.. turun. tutun. jamak2 tarurun.
.. turut. turut.
.. umur. umur. jamak2 arumur
.. utama. utama. jamak2 arutama.
.. waktu. waktu.
.. waspada. waspada.
-
. bahasa kasar sekali. basa kasar pisan.
.. ambil. gubug.
.. bawa. banjut.
.. betina. bikang. jamak2 barikang.
.. bérak. modol. jamak2 marodol.
.. bisa. becus, belul. jamak2 barecus.
-
(bahasa kasar sekali)
.. diam. ngajedog. jamak2 ngajaredog
.. hati. pucus.
.. hati-hati. ati-ati.
.. hidung. cungur.
.. jalan kaki. nyékér.
.. jadi dilaksanakan. tulus. jamak2 tarulus.
-
(bahasa kasar sekali)
.. kaki. cokor, cékér.
.. kalah. kéok. karéok.
.. kamu. sia.
.. kasihan. karunya, hawatir, watir
-
(bahasa kasar sekali)
.. kencing. mecér.
.. kenyang. bentét.
.. kepala. hulu. babatok.
.. kerja. gadag. jamak2 garadag.
.. kurus. kejéng.
.. lihat. deléh, deuleu.
-
(bahasa kasar sekali)
.. makan. nyatu, hakan. jamak2 nyaratu.
.. mati. modar, kojor. jamak2 marodar.
.. muka. bebengok.
.. pergi, pulang. mantog. jamak2 marantog
.. perut. gegembung.
.. punya. gableg. jamak2 garableg.
-
(bahasa kasar sekali)
.. rumah. gogobrog.
.. saya. aing.
.. tidur. héés, molor.
.. tangan. kokod.
.. tangis. léwéh. jamak2 laléwéh.
.. telinga. jejebir, gegeber.
-
. bahasa penengah. basa panengah.
.. makan. dahar. jamak2 darahar.
.. pulang. mulang. jamak2 marulang.
.. tidur. saré. jamak2 sararé. = bahasa kasar.
-
. bahasa sedang. basa sedeng.
.. ambil. bantun.
.. anak. pun anak.
.. antar. jajap. jamak2 jarajap.
.. badan. awak.
.. baju. anggoan.
.. balik. wangsul. jamak2 waransul.
.. bawa. bantun. jamak2 arudur.
.. beli. pésér.
.. bérak. miceun. jamak2 mariceun.
.. bisa. tiasa. jamak2 tariasa.
-
(bahasa sedang)
.. datang. dongkap. jamak2 darongkap.
.. dengar. kuping. jamak2 karuping.
.. haid. udur sasih.
.. inap. ngawengi. jamak2 ngarawengi.
.. jawab. walon. jamak2 waralon
.. jual. ical. jamak2 arical.
.. kakék. pun aki.
.. kenyang. wareg. jamak2 warareg.
.. kepilih. kapeto.
.. kunjung. deuheus.
-
(bahasa sedang)
.. lupa. hilap. jamak2 harilap.
.. makan. neda. jamak2 nareda.
.. malu. isin. jamak2 arisin.
.. mata. panon.
.. mati. tilar, ngantunkeun.
.. mau. hoyong. jamak2 haroyong.
.. melahirkan. ngalahirkeun.
.. minta. suhunkeun, teda,
-
(bahasa sedang)
.. nama. nami, wasta.
.. perempuan, wanita. awéwé.
.. pergi. mios. jamak2 marios.
.. perut. padaharan.
.. punya. gaduh. jamak2 garaduh.
.. rumah. rorompok.
-
(bahasa sedang)
.. sakit. udur. jamak2 arudur.
.. sakit keras. udur répot
.. sanggul. gelung.
.. sanggup. sanggem.
.. sanggup. sanggem. jamak2 saranggem.
.. semua. sadaya.
.. sering. mindeng. jamak2 marindeng.
.. sesak napas. sesek.
.. suami. salaki, pun lanceuk.
.. suruh. jurung. jamak2 jarurung.
-
(bahasa sedang)
.. tahu. terang. jamak2 tarerang.
.. tanya. taros.
.. tidak mau. alim, narah. jamak2 aralim.
.. tidur. mondok. jamak2 marondok
.. tuli. teu nguping. teu ngaruping.
.. untuk. kanggo, kanggé.
-
. bahasa sedang yang sama dengan bahasa halusnya.
~ ~ basa sedeng nu sarua jeung basa lemesna.
.. adu. aben.
.. aju. ajeng.
.. akan. badé. jamak2 baradé.
.. aku. angken. jamak2 arangken.
.. antara. antawis.
.. arti. hartos.
.. asal. kawit. jamak2 karawit.
.. atau. atanapi.
-
(bahasa sedang yang sama dengan bahasa halusnya)
.. bagus. saé. jamak2 saraé.
.. bahkan. malah. malih.
.. balik. mayun. jamak2 marayun.
.. bantu. bantos. barantos.
.. bakal. badé. jamak2 baradé.
.. bakti. baktos.
.. banyak. seueur. jamak2 sareueur.
.. barusan. nembé. jamak2 narembé.
.. barangkali. manawi. jamak2 maranawi.
-
(bahasa sedang yang sama dengan bahasa halusnya)
.. bedak. pupur.
.. bekas. tilas. jamak2 tarilas.
.. belakang. pengker, pungkur.
.. belum. teu acan. jamak2 teu aracan.
.. benar. leres. jamak3 laleres.
.. benci. ceuceub.
-
(bahasa sedang yang sama dengan bahasa halusnya)
.. berani. wantun. jamak2 warantun
.. berat. abot. jamak2 arabot.
.. bergantian. piligentos.
.. beri. pasihan. jamak2 parasihan.
.. berisik. baribin.
.. berkeluarga. kurenan.
.. berunding. badanten. jamak baradanten.
-
(bahasa sedang yang sama dengan bahasa halusnya)
.. besar. ageung. jamak2 arageung.
.. besok. énjing.
.. béda. benten. jamak2 barenten.
.. biar. sawios.
.. bikin. damel. jamak2 daramel.
.. bingung. éwed.
.. bukti. buktos.
.. bulan. sasih.
.. butuh. peryogi.
-
(bahasa sedang yang sama dengan bahasa halusnya)
.. cepat. énggal. jamak2 arénggal.
.. cerita. carios. jamak2 cararios.
.. ciri. tawis. jamak2 tarawis.
.. coba. cobi.
.. cobaan. cocobi.
.. cukup. cekap. jamak2 carekap.
.. cukur. paras. jamak2 pararas.
-
(bahasa sedang yang sama dengan bahasa halusnya)
.. dahulu. kapungkur.
.. dalam. lebet. jamak3 lalebet.
.. dandan. dangdan. jamak2 darangdan.
.. dapur. pawon. jamak2 parawon.
-
(bahasa sedang yang sama dengan bahasa halusnya)
.. dekat. caket. lihat dekat.
.. dengan. sareng, miwah.
.. depan. payun. jamak2 parayun.
.. dosa. kalepatan
.. duit. artos.
.. énak, rasa. raos. jamak2 raraos.
-
(bahasa sedang yang sama dengan bahasa halusnya)
.. gampang. gampil. jamak2 garampil
.. ganti. gentos. jamak2 garentos.
.. gembira. bingah. jamak2 baringah.
-
(bahasa sedang yang sama dengan bahasa halusnya)
.. habis. séép. jamak2 saréép
.. halangan. pambengan.
.. hamil. kakandungan.
.. hanya. mung, namung.
.. harga. pangaos.
.. hari. dinten.
.. harus. kedah. jamak2 karedah.
.. hati-hati. atos-atos.
-
(bahasa sedang yang sama dengan bahasa halusnya)
.. heran. hémeng.
.. hilang. ical. jamak2 arical.
.. hitung. étang.
.. hutang. sambetan, paetangan.
-
(bahasa sedang yang sama dengan bahasa halusnya)
.. ingat. émut.
.. injak. dampal. jamak2 darampal.
.. izin. widi.
.. jadi. janten. jamak2 jaranten.
.. jadi dilaksanakan. cios. jamak2 carios.
.. jaga. jagi. jamak2 jaragi.
.. jangan. teu kenging.
.. jauh. tebih.
.. jelék. awon, teu saé.
-
(bahasa sedang yang sama dengan bahasa halusnya)
.. kabar. wartos.
.. kacamata. kacasoca.
.. kalung. kongkorong.
.. kamar mandi. jamban.
.. kawin. jatukrami, nikah, réndéngan, ngadahup.
-
(bahasa sedang yang sama dengan bahasa halusnya)
.. kecewa. gegetun.
.. kecil. alit.
.. kecuali. kajabi.
.. keluar. medal.
.. keluarga. kulawargi.
.. kenal. kenal, wanoh. jamak2 karenal, waranoh.
.. kepalang. kapambeng.
.. kencing. kahampangan.
.. kentut. bobos.
-
(bahasa sedang yang sama dengan bahasa halusnya)
.. kerja. damel
.. keris. duhung.
.. kira-kira. kinten-kinten.
.. kirim. kintun.
.. kuat. kiat.
.. kumpul. kempel.
-
(bahasa sedang yang sama dengan bahasa halusnya)
.. kurang. kirang.
.. lain. sanés.
.. lama. lami.
.. lantaran. Jalaran, kumargi.
.. laku. pajeng.
.. laki-laki. lalaki.
.. lebih. langkung
-
(bahasa sedang yang sama dengan bahasa halusnya)
.. maaf. hapunten.
.. malah, bahkan. malih
.. malam. wengi.
.. manusia. jalmi.
.. masuk. lebet. jamak2 lalebet.
.. menang. kénging.
-
(bahasa sedang yang sama dengan bahasa halusnya)
.. mimpi. impén.
.. minyak. lisah.
.. muda. anom.
.. ngantuk. tungduh.
.. nonton. nonton.
-
(bahasa sedang yang sama dengan bahasa halusnya)
.. pakai. anggo atau anggé. jamak2 aranggo, aranggé. lihat pakai.
.. panggil. saur, gentra.
.. pangku. pangkon. jamak2 parangkon.
.. pegal. pegel. jamak2 paregel.
.. pegang. cepeng. jamak2 carepeng.
.. pelan. alon.
.. pemuda. nonoman.
-
(bahasa sedang yang sama dengan bahasa halusnya)
.. perbaiki. saéan, lereskeun.
.. percaya. percanten.
.. perinci. wincik.
.. perkara. perkawis.
.. perlu. peryogi.
.. permata. sosoca.
.. permisi. permios.
.. pernah. kantos.
-
(bahasa sedang yang sama dengan bahasa halusnya)
.. pidato. biantara.
.. pinjam. tambut.
.. pingsan. kapidara.
.. pucat. pucet.
.. pukul (waktu). tabuh.
-
(bahasa sedang yang sama dengan bahasa halusnya)
.. répot. répot. jamak2 rarépot.
.. rajin. kersaan.
.. rubah. robih. jamak2 rarobih.
.. rugi. rugel. jamak2 rarugel.
-
(bahasa sedang yang sama dengan bahasa halusnya)
.. salah. lepat.
.. salat. netepan.
.. sama. sami.
.. sama-sama. sareng.
.. samping. gédéng.
.. sampai. dugi.
-
(bahasa sedang yang sama dengan bahasa halusnya)
.. sangat. kalintang.
.. sangka. kinten.
.. saputangan. salempay.
.. sarung (kain). sinjang.
.. saya. abdi, sim kuring.
.. saudara. saderék, wargi.
.. sawah. sérang.
-
(bahasa sedang yang sama dengan bahasa halusnya)
.. semua. sadaya.
.. semuanya. sadayana.
.. sebab. margi.
.. sebagian. sepalih.
.. sebaliknya. sawangsulna.
.. sebelum. sateuacan.
.. sebentar. sakedap. jamak2 sakaredap.
.. sebut. sebat. jamak2 sarebat.
-
(bahasa sedang yang sama dengan bahasa halusnya)
.. sedang. nuju. jamak2 naruju.
.. sedia. sayogi.
.. sedikit. sakedik. jamak2 sakaredik.
.. segala. saniskanten.
.. seperti. sapertos.
.. sering. sering.
.. séhat. damang, pangésto. jamak2 daramang
-
(bahasa sedang yang sama dengan bahasa halusnya)
.. siang. siang.
.. siram. sébor.
.. sisa. kantun.
.. sisir. pamérés.
.. simpan. simpen. jamak2 sarimpen.
-
(bahasa sedang yang sama dengan bahasa halusnya)
.. sore. sonten.
.. suara. soanten.
.. sudah. parantos, atos.
.. supaya. supados.
.. surat. serat.
.. susah. abot, sesah. jamak2 saresah)
.. susu. pinareup.
-
(bahasa sedang yang sama dengan bahasa halusnya)
.. tambah. tambih.
.. tamu. tamu, tatamu.
.. tanda. tawis.
.. tanggung jawab. tangel waler.
.. tapi. nanging.
.. tari. ibing.
-
(bahasa sedang yang sama dengan bahasa halusnya)
.. teman. réncang.
.. terlihat. katawis.
.. terus. lajeng, terus.
.. terus-terusan. teras-terasan.
.. tidak ada. teu aya.
.. tikar. amparan.
.. tinggal. kantun.
.. tiri. kawalon.
.. titip. wiat. jamak2 wariat.
-
(bahasa sedang yang sama dengan bahasa halusnya)
.. tukar. liron.
.. tulis. serat.
.. tunggu. antos.
.. turun. lungsur.
.. turut. tumut.
-
(bahasa sedang yang sama dengan bahasa halusnya)
.. ubah. robih.
.. umur. yuswa.
.. undang. ulem, haturanan calik.
.. untuk. kanggo.
.. upama. upami.
.. utama. utami.
.. waktu. nalika, waktos
.. waktu itu. waktos éta.
.. walaupun. sanaos.
.. waspada. waspaos.
-
. bahasa sedang yang sama dengan bahasa kasarnya.
~ ~ basa sedeng nu sarua jeung basa kasarna.
.. adik. adik.
.. ajar. ajar.
.. alis. halis.
.. anak. budak.
.. antar. anteur.
-
(bahasa sedang yang sama dengan bahasa kasarnya)
.. baca. baca. jamak2 naraca
.. bagian. bagéan.
.. bantal. bantal.
.. bapak. bapa.
.. batuk. batuk. jamak2 baratuk.
.. berhenti, henti. eureun. jamak2 areureun.
.. bendo. bendo.
.. bésan. bésan.
.. bibir. biwir.
.. bisul. bisul. jamak2 barisul.
-
(bahasa sedang yang sama dengan bahasa kasarnya)
.. capé. capé. jamak2 carapé.
.. celana. calana.
.. cincin. ali, cingcin.
.. cium (bau). ambeu.
.. cuci muka. sibeungeut.
.. cucu. incu.
-
(bahasa sedang yang sama dengan bahasa kasarnya)
.. dagu. gado.
.. dahi. tarang.
.. dengkul. tuur.
.. diri. diri.
.. diam. cicing. jamak2 caricing.
.. duduk. diuk. jamak2 dariuk
-
(bahasa sedang yang sama dengan bahasa kasarnya)
.. gelang. geulang.
.. gelung. gelung.
.. gigi. huntu.
.. guling (bantal) guguling.
-
(bahasa sedang yang sama dengan bahasa kasarnya)
.. hati. haté, angen.
.. hidung. irung.
.. hidup. hirup.
.. hudang. hudang
-
(bahasa sedang yang sama dengan bahasa kasarnya)
.. ibu.indung, biang.
.. ingus. umbel.
.. Jalan kaki. leumpang.
.. jatuh. labuh.
.. kacamata. kacamata.
.. kakak. lanceuk.
.. kaki. suku.
.. kanan. katuhu.
-
(bahasa sedang yang sama dengan bahasa kasarnya)
.. kepala. sirah.
.. keramas. angir.
.. ketahuan. katangén.
.. ketiak. kélék.
.. kencing. kiih. jamak2 kariih.
.. kiri. kédé, kénca.
.. kuku. kuku.
.. kurus. begang, kuru. jamak2 baregang, karuru.
.. léhér. beuheung.
.. lidah. létah.
.. ludah. ciduh.
-
(bahasa sedang yang sama dengan bahasa kasarnya)
.. main. ulin.
.. marah. ambek.
.. mengerti. ngartos.
.. minum. inum.
.. muka. beungeut.
.. muntah. utah.
-
(bahasa sedang yang sama dengan bahasa kasarnya)
.. nénék. nini.
.. obat. ubar,
.. paha. pingping.
.. pancing. pancing.
.. pantat. bujur, birit.
.. payung. payung.
-
(bahasa sedang yang sama dengan bahasa kasarnya)
.. perempuan. awéwé.
.. pindah. pindah.
.. pinggang. cangkéng
.. pipi. pipi.
.. puasa. puasa.
.. punggung. tonggong.
.. rambut. buuk.
-
(bahasa sedang yang sama dengan bahasa kasarnya)
.. sabuk. beubeur.
.. selendang. karémbong.
.. selimut. simbut.
.. sendiri. sorangan.
.. senyum. imut.
-
(bahasa sedang yang sama dengan bahasa kasarnya)
.. tangan. leungeun.
.. telan. teureuy
.. telinga. ceuli.
.. tongkat. iteuk.
.. tua. kolot.
-
bahasa sunda yang kata dasarnya berawalan huruf c-,
, menjadi kata kerja aktif, huruf c- tersebut berubah menjadi ny-.
. bercerita. nyarita. berasal dari kata dasar carita=cerita.
. melarang. nyarek. berasal dari kata dasar carek=larang.
. melelahkan. nyapékeun. berasal dari kata dasar cape=lelah.
. meludah. nyiduh. berasal dari kata dasar ciduh=ludah.
-
. memainkan. nyo'o. berasal dari kata dasar mainkan=co'o.
. membawa. nyandak (bahasa halus).
.. berasal dari kata dasar candak=bawa.
. memakaikan celana. nyalanaan.
.. berasal dari kata dasar calana=celana.
. memegang, meraba. nyepeng (bahasa sedang dan bahasa halus).
.. berasal dari kata dasar cepeng=pegang.
. memegang. nyekel (bahasa kasar).
.. berasal dari kata dasar cekel=pegang.
-
. menampar. nyabok. berasal dari kata dasar cabok=tampar.
. menandai. nyirian. berasal dari kata dasar ciri=tanda.
. mencabut. nyabut. berasal dari kata dasar cabut=cabut.
. mencakar. nyakar. berasal dari kata dasar cakar=cakar.
. mencampur. nyampur. berasal dari kata dasar campur=campur.
-
. mencium. nyium. berasal dari kata dasar cium=cium.
. mencoba. nyobi (bahasa halus).
.. berasal dari kata dasar cobi=coba.
. mencoba. nyoba (bahasa kasar).
.. berasal dari kata dasar coba=coba.
. mencoret. nyoret. berasal dari kata dasar coret=coret.
. mencubit. nyiwit. berasal dari kata dasar ciwit=cubit.
. mencukupi. nyekapan (bahasa halusdan bahasa sedang)
.. berasal dari kata dasar cekap=cukup.
. mencukupi. nyukupan (bahasa kasar)
.. berasal dari kata dasar cukup=cukup.
-

Selanjutnya
http://kamusindonesiasunda1b.blogspot.com/